Általános Felhasználási FeltételekÜdvözöljük a MAVEN SEVEN Zrt. által üzemeltetett onlinepolitikaielemzes.hu weboldalon.


Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a weboldalon elérhető politikai elemzések elérésének, használatának, letöltésének (szolgáltatás) Felhasználó általi feltételeit.


Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.


A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető további tájékoztatások nyújtják.


Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


 1. AZ ÁSZF-BENALKALMAZOTT FOGALMAK


  1. Szolgáltató


A Honlap üzemeltetője és tulajdonosa valamint a Honlapon található valamennyi tartalom jogtulajdonosa és kezelője a MAVEN SEVEN Zrt.. A MAVEN SEVEN Zrt. rendelkezik mindazon engedélyekkel és jogosultságokkal – különösen ide értve a közzétett tartalmakhoz kapcsolódó szerzői, vagyoni és egyéb jogokat – melyek alapján a Tartalom a Honlapon Felhasználó számára hozzáférhetővé tehető.


Szolgáltató adatai

Név: MAVEN SEVEN Zrt.

Székhely: 8200 Veszprém, Ady Endre utca 7. c. ép. 1. em. 2.

Levelezési cím: Margitsziget - Danubius Grand Hotel Budapest, Hungary H-1138

Cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500292

Bejegyző Bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23740965-2-19.

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: HU61 10400968-50526555-52501006

Telefonszám: +36 30 286 0388

E-mail: politikaielemzes@maven7.com  1. Tartalom


Tartalom alatt 
a Honlapon található összes szöveges, grafikai, álló- és mozgóképes anyag értendő, függetlenül annak letölthetőségétől vagy a Honlapon történő elérhetőségétől.


  1. Honlap


A www.onlinepolitikaielemzes.hu weboldal


  1. Felhasználó


Felhasználónak minősül minden 18. életévét betöltött természetes személy illetve jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapon
regisztrált, és ezzel a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket elfogadta.


 1. REGISZTRÁCIÓ, MEGRENDELÉS


  1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára személyes adatainak megadása (regisztráció) nélkül is. Azonban a Honlap teljes körű használatához (pl. a Tartalmak letöltése) szükség van regisztrációra.


  1. Ha Felhasználó a „Tanulmány” feliratra kattint, akkor választhat, hogy az ingyenes kivonatot letölti, illetve a teljes tanulmányt megvásárolja. Bármelyiket is választja a Felhasználó, szükséges, hogy az alább meghatározott adatokat megadja Szolgáltató részére, mely egyben a regisztrációt is jelenti.    1. Az ingyenes letölthető kivonat megtekintéséhez szükséges adatok :


   1. Díjköteles Tartalom letöltéséhez és ezzel együtt a regisztrációhoz szükséges adatok:

   1. Ha Felhasználó a megjelenő űrlapon a szükséges adatokat megadta és elfogadta az ÁSZF-et, akkor a „Megrendelem” gombra kattintva tudja megrendelését Szolgáltató felé továbbítani és egyben regisztrálni.


  1. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.


  1. A regisztrációt követően Felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez – a jelen "ÁSZF- ben meghatározott feltételek maradéktalan betartásával – az onlinepolitikaielemzes.hu Honlapon keresztül elérhető mind ingyenes, mind díjfizetéshez kötött Tartalmak tartalmainak megtekintéséhez, közzétételéhez, többszörözéséhez, feldolgozásához, szolgáltatásaiba történő beépítéséhez illetve letöltéséhez. 


  1. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük tartozik felelősséget.


  1. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a politikaielemzes@maven7.com é-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.


  1. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.


  1. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


  1. Megrendelés visszaigazolása


   1. A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére. Szolgáltató tehát legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja, hogy megrendelését a rendszer rögzítette. Az automatikus visszaigazoló email Felhasználóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés nem jön létre a Felek között.


   1. Amennyiben a visszaigazolás, a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a továbbiakban nem köteles megvásárolni a szolgáltatást.


   1. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email nem érkezik meg a Felhasználóhoz. Ilyen esetben Felhasználó vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval, hiszen a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a Felhasználó által rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is vagy akár rendszerhiba. 1. A TARTALOM FELHASZNÁLÁSA


  1. MÉDIAFELHASZNÁLÁS

   1. A Honlapon található Tartalmak kizárólag médiatájékoztatás keretei között használhatóak fel, az attól eltérő felhasználás – különösen ide értendők a promóciós, vagy egyéb reklámcélú felhasználás esetei, illetve a jelen ÁSZF 3.5. pontja szerinti felhasználás – nem engedélyezett. Felhasználó a Tartalmat jogosult letölteni és átvenni a Tartalom lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül – a jelen ÁSZF 3. pontjában felsoroltak betartásával – módosítani, kiegészíteni, magyarázatot hozzáfűzni, továbbá többszörözni és terjeszteni.


   1. Az engedélyezett felhasználás nem egyezik meg a válogatás nélküli másolással, így Szolgáltató kifejezetten tiltja a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvételét, az oldal tükrözését. 


   1. Ha Felhasználó a 3.1.2. pontban foglaltakat megsérti, Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni és a Honlapról véglegesen kitiltani.


   1. Felhasználó elfogadja, és vállalja, hogy a továbbközölhető Tartalmak átvételének mennyisége napi átlagban nem haladhatja meg az adott tartalomfajta – kép, szöveg, vagy grafika – nyolcvan (80) százalékát.


   1. Ha a Felhasználó a 3.1.4. pontban meghatározott átvételi mennyiség 80 %-át meghaladja, Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni és a Honlapról véglegesen kitiltani.  1. A HONLAP SZÖVEGES TARTALMAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓKÜLÖNÖS KITÉTELEK


Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

    1. a Szolgáltatótól átvett Tartalmat tartalma torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;

    2. ha a kiadott Tartalommal kapcsolatban Szolgáltató javítást, hibaigazítást, pontosítást ad ki, vagy az anyagot visszavonja, úgy azt Felhasználó a már átvett, közétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, pontosítja vagy érvényesíti, és a továbbiakban az eredeti anyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal;

    3. ha harmadik személytől megkeresés, panasz érkezik Szolgáltató felé a Felhasználó által a Honlapról átvett Tartalom saját anyagában való megjelenítése miatt vagy a Felhasználó által közzétett anyag javításának, pontosításának vagy visszavonásának Szolgáltató felhívása ellenére való elmaradása miatt, illetve annak feldolgozásból eredő – pl. címváltoztatás, átszerkesztés, stb. – bárminemű kárigény miatt, Felhasználó vállalja és kijelenti, hogy harmadik személlyel szemben minden kártérítési felelősség Felhasználót terheli, Szolgáltató ezen károk megtérítéséért felelősséggel nem tartozik.

    4. minden Szolgáltatótól átvett anyagnál a Maven Seven Zrt.-t mint forrást feltünteti, pl. "a Maven Seven Zrt. elemzése szerint", stb.


  1. A HONLAP ÁLLÓKÉPES ÉS GRAFIKAI TARTALMAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

    1. a Szolgáltatótól átvett állóképeket és grafikákat csak a Szolgáltató hivatalos logójával ellátva, és amennyiben külön fel van tüntetve, a szerző nevével közli és azokat harmadik fél számára továbbfelhasználásra nem adja tovább;

    2. az állókép vagy grafika képaláírását kizárólag a képleírással együtt teszi közzé.

    3. a képpel nem illusztrál más szöveget, különösen akkor, ha ez a kép eredeti környezetével és mondanivalójával teljes mértékben ellentétben áll;

    4. az állóképek és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát - szereplőit - sem retusálással, sem vágással, sem egyéb számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással) sem más módon nem változtatja meg, és a közlés során kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására;

    5. a grafikákon szereplő adatokat nem változtatja meg, nem torzítja, illetve részeiből nem állít össze olyan újabb anyagot, mely az adatok teljes ismeretében az eredeti grafika adataival, vagy annak mondanivalójával teljes mértékben ellentétben áll;


  1. SAJÁT CÉLÚ, OTTHONI VAGY OKTATÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS


   1. Felhasználó jogosult továbbá a Tartalomnak a médiatájékoztatás célján kívüli, a szerzői jogról szóló törvény szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra. Ide értendő különösen: a természetes személy által magáncélra készített másolat, továbbá szemléltetés céljából iskolai oktatás keretében vagy tudományos kutatás céljából történő átvétel, feltéve, hogy ezen felhasználások a cél által indokolt terjedelmet nem haladják meg, és amelyen a forrást (és amennyiben elérhető, a szerző nevét) feltüntetik továbbá az átvételek jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják.


   1. Szolgáltató kifejezetten tiltja a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvételét.


  1. A HONLAPTARTALMAK FELHASZNÁLÁSÁNAK KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSRE IRÁNYULÓ KORLÁTOZÁSA


   1. Szolgáltató kifejezetten tiltja, hogy a Honlap Tartalmának felhasználásával Felhasználó üzletszerzésre irányuló tevékenységet végezzen, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését és Felhasználó szolgáltatásaiba történő forrás megjelölés nélküli beépítését is.


   1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak gyanúja esetén Felhasználót a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárja.


  1. DÍJAK


   1. Ingyenes Tartalom: A Honlapon megtalálhatóak olyan Tartalmak, melyek elérése, letöltése nincs díjfizetéshez kötve, azok ingyenesen állnak Felhasználó rendelkezésére. Az ingyenes Tartalmak azonban csupán egy rövid kivonatot foglalnak magukba, a Díjköteles Tartalmakhoz képest. Az ingyenes Tartalom a 2.2.1. pontban leírt adatok megadását követően, azonnal letölthetővé válik a Felhasználó részére.


   1. Díjköteles Tartalom: A díjköteles tartalmakat Felhasználó, a következő linken keresztül elérhető [link beillesztése] díjszabásban foglalt díj megfizetését követően jogosult megtekinteni illetve letölteni.

   1. Díjfizetés formái


    1. Felhasználó a díjat előre utalással tudja kiegyenlíteni.


   1. Szolgáltató a befizetésről számlát állít ki, melyet postán küld el Felhasználó részére.


   1. Amikor a befizetett díj a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül, akkor a Szolgáltató elektronikus úton, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi letölthető formátumban a teljes tanulmányt.


 1. ELÁLLÁSI JOG


  1. A hatályos jogszabályok értelmében Felhasználó jogosult a szerződéstől, a szolgáltatás megrendelését követő 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni. Felhasználó azonban tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 8 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte vagyis - díjköteles szolgáltatás esetén díj megfizetése után - engedélyezte a Tartalom letölthetőségét.


  1. Az e pontban foglaltak kizárólag az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjeire (fogyasztó) vonatkoznak. 1. SZERZŐI JOG


  1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


  1. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett. A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


  1. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.onlinepolitikaielemzes.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.


  1. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad.


  1. Külön megállapodás nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


  1. A Honlapon található mindennemű logó, egyéb védjegy védjegyoltalom alatt áll, védjegyjogosult a Szolgáltató. Szolgáltató tiltja a Honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását, kivételt képez ez alól a 3.2. d pontban meghatározottak szerinti MAVEN SEVEN Zrt. mint forrás megjelenítés. Felhasználó a Szolgáltató logóját, a logó arányainak megtartásával sem méretezheti át, használhatja fel és nem hitelesíthet más, nem a Szolgáltatótól származó információt, továbbá a logó használatával illetve a Szolgáltató nevével nem élhet vissza oly módon, hogy azzal harmadik személyeket megtévesszen vagy azt a látszatot keltse, hogy Felhasználó a saját oldalán megjelent anyagot a Szolgáltató nevében közli.


 1. ADATKEZELÉS 


Szolgáltató Adatkezelési Nyilatkozata a következő linken keresztül vagy a Honlap alján érhető el.


 1. PANASZÜGYINTÉZÉS


  1. Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:


Levelezési cím: 8200 Veszprém, Ady Endre utca 7. c. ép. 1. em. 2.

E-mail: politikaielemzes@maven7.com


  1. Szolgáltató a kifogás előterjesztését követően legkésőbb 15 napon belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol a Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.


  1. A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat hétköznapokon 09:00 – 17:00 óráig fogadja.


 1. JOGI NYILATKOZAT


  1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vis majorból, azaz olyan előre nem látható eseményből ered, amelyre sem a Szolgáltatónak, sem a Felhasználónak nem volt ráhatása, illetve a Feltételek rendelkezéseinek Felhasználó általi megszegéséből ered.


  1. Szolgáltató törekszik a Honlap hibamentes fenntartására, de nem garantálja, hogy annak funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól.


  1. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon elhelyezett anyagok vírusmentesek illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.


  1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, Felhasználót a Honlap használata során ért vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Felhasználó saját felelősségére használja a Honlapot.


  1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy egyéb hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért Szolgáltató nem tehető felelőssé.


  1. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.


  1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.


  1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és megtekinthető.


  1. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.


  1. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. december 09.

Adatkezelési Nyilatkozat

A MAVEN SEVEN Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő megnevezése

Név:                                 MAVEN SEVEN Zrt.

Székhely:                        HU-8200 Veszprém, Ady Endre utca 7. c. ép. 1. em. 2.

Levelezési cím:                        Margitsziget - Danubius Grand Hotel Budapest, Hungary H-1138

Cégjegyzékszám:                 Cg. 19-10-500292

Bejegyző cégbíróság:                 Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím:                         politikaielemzes@maven7.com

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. 1.Adatkezelés célja 

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, a regisztrációhoz illetve díjfizetéshez kötött szolgáltatás nyújtása érdekében a Felhasználó azonosítására, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

 1. 2.Adatkezelés jogalapja 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.       

 1. 3.Adatkezelés időtartama  

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.  A regisztráció törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben 2.6. pontjában rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 1. 4.Kezelt adatok köre 

 

 1. 4.1Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. 

 

 1. 4.2Regisztráció: A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 

 

 

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Ha a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő Tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

 1. 4.3Cookie 

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:

A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Szolgáltató célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A böngészők menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 

 1. 5.Az adatokat megismerő személyek köre, adatbiztonság 

 

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 1. 6.Adatfeldolgozás 

Az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (könyvelő) vesz igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Név:         Qualiconto Könyvelőiroda Kft.                        

Székhely: 2074, Perbál, Kossuth u. 15.                        

Tevékenység: Könyvelő

 

A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

 1. 7.Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

 

  1. 7.1.Tájékoztatáshoz való jog 

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon, felhasználói fiókjába belépve. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

  1. 7.2.Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

  1. 7.3.Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

        Név:                        MAVEN SEVEN Zrt.       

Levelezési cím:         Margitsziget - Danubius Grand Hotel Budapest, Hungary H-1138        E-mail:                 politikaielemzes@maven7.com

7.4 A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)         alapján

 

 1. 1.Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy  

 2. 2.a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.  

 1. 8.Hírlevél 

Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.  A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 1. 9.Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2013. december 09.

Kapcsolat